Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERYOGA

Deelname aan de lessen Ouder-Kind Yoga, Kinderyoga, Kinderyoga dag kampjes, Ouderbegeleiding en Workshops betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor desbetreffende locatie.

Kinderyoga Hoeksewaard kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. 02-05-2020

Inschrijfvoorwaarden
Voordat je mee doet aan de lessen Ouder-Kind Yoga, Kinderyoga, Kinderyoga Dagkampjes, Ouderbegeleiding en Workshops dien je je aan te melden. Ook voor een proefles meld je je aan. Aanmelden kan telefonisch bij Jolanda Molendijk op nummer 06-41965251 of via kinderyogahoeksewaard@gmail.com. Je krijgt dan een inschrijfformulier toegestuurd. Deze graag retour zenden per email. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te zijn.
Daarna ontvang je een betaalverzoek om te betalen.

Een lessen(reeks) Kinderyoga, Ouder-Kind Yoga en Kinderyoga Dagkampjes gaan van start bij voldoende aanmeldingen. Kinderyoga Hoeksewaard zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald lesgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip.
Door inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige lesgeld Ouder-Kind Yoga, Kinderyoga, Kinderyoga Dagkampjes, Ouderbegeleiding en Workshops, ook als je (kind en/of ouder & kind) de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont.

Betaling
Een proefles of losse lessen wordt betaald voorafgaande aan de les.

Wanneer je na een proefles beslist voor de hele reeks te gaan word deze les afgetrokken van je inschrijfgeld.

Wanneer een ouder/verzorger zijn of haar betalingsverplichtingen niet nakomt, behoudt Kinderyoga Hoeksewaard zich het recht voor de les toegang tot de lessen te weigeren tot wanneer aan de betalingsverplichting is voldaan.

De kosten van de Yoga activiteiten staan vermeld op de website en dienen vooraf aan de eerste les te worden te worden betaald.

Kinderyoga Hoeksewaard behoudt zich het recht voor de prijzen van de aangeboden kinderyoga activiteiten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van een mailing en/of vermelding op de website.

Lesrooster
Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Kinderyoga Hoeksewaard behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van een mailing en/of vermelding op de website

Beëindiging lidmaatschap
De geldigheid van het lessenreeks loopt automatisch af na het volgen van tien aaneengesloten Kinderyoga en Ouder-Kind Yoga lessen.

Gezondheid van het kind/medische informatie
Bij bepaalde medische informatie (psychisch, fysiek of anderszins) kan de docent overwegen af te zien van deelname aan de lessen door het kind. Ook nadat het lesgeld is betaald. Dit kan onder andere gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt in overleg met de ouder/verzorger.

De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke- en of psychische klachten en andere bijzonderheden relevant voor de yoga te vermelden op het inschrijfformulier. Of voor aanvang van de activiteit te melden aan de docent.

Kinderyoga Hoeksewaard is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer voor, tijdens of na de lessen.

Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat Kinderyoga Hoeksewaard het kind of ouder/verzorger de deelname aan de lessen ontzegt.

Een kinderyogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze, maar kan hierbij wel een waardevolle lichamelijke of geestelijke ondersteuning bieden.

Aansprakelijkheid
Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Kinderyoga Hoeksewaard en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.

Kinderyoga Hoeksewaard is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q. ouder/verzorger.

Deelname aan de lessen en workshops van Kinderyoga Hoeksewaard geschiedt op eigen risico. Bij elke sport bestaat een kans om een blessure op te lopen. Om het risico op een blessure tijdens een les of workshop te verminderen, zijn deze richtlijnen opgesteld:
Indien je kind een blessure, een allergie en/of andere lichamelijke klachten heeft, laat dit dan altijd aan de yoga docent weten voor aanvang van de yogales.
Volg de instructies en luister naar de yogadocent. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt. Luister ook naar je eigen lichaam en voer geen houdingen uit die pijnlijk aanvoelen

Aanwezigheid
Om de lessen op tijd te kunnen laten starten graag 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn, zodat de kinderen zich eventueel kunnen omkleden, naar het toilet kunnen en de handen kunnen wassen.

Het deelnemende kind wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen. Geen rokjes of jurkjes tenzij er een legging onder gedragen wordt. Graag op blote voeten of sokken de yogaruimte betreden.

Kinderyoga Hoeksewaard stelt yogamatten ter beschikking en kussentjes en kleedjes. Graag zelf een warm vest en/of warme sokken meenemen.

Voor de Ouder kind yoga graag zelf je eigen matje en dekentje meenemen vanwege Carona. We houden ons aan de regelementen van de overheid dus de matjes liggen op 1,5 meter afstand. En voor binnenkomst van de zaal je handen even wassen voor we beginnen.

Yoga beoefenen op een volle maag is niet prettig. Het is niet verstandig om in de twee uur voor de les veel te eten en drinken.

Tijdens de lessen dient er altijd iemand bereikbaar te zijn in geval van calamiteit. Ouders/verzorgers zorgen ervoor dat alle telefoonnummers waarop zij mogelijk bereikbaar zijn, bekend zijn bij Kinderyoga Hoekschewaard. Tussentijdse wijzigingen worden tijdig doorgegeven.

Annulering
Wanneer je niet aanwezig kan zijn tijdens de Kinderyoga, Ouder-Kind Yoga, Kinderyoga Dagkampjes, Workschop dan mag je een vriend of vriendin de activiteit cadeau doen. Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk.

Indien de groepen vol zijn, wordt je kind op de wachtlijst geplaatst, je wordt hierover geïnformeerd. Indien je hiervan geen gebruik (meer) wilt maken, dient je dit door te geven.

Vakanties en nationale feestdagen
Op Nationale feestdagen en in de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangeven of vermeld op de website. Deze dagen vermeld ik per periode op de factuur en zijn reeds verrekend in de tarieven

Verhinderd
Het wordt op prijs gesteld als er voortijdig wordt afgemeld. Laat dan even weten of er iemand voor in de plaats komt. Via telefoonnummer 06-41965251 of per mail: jolandakinderyoga@gmail.com

Als het kind door iemand anders dan de ouder/verzorger wordt opgehaald, graag vooraf melden via telefoonnummer 06-41965251 of per mail: jolandakinderyoga@gmail.com

Afwezigheid van de docente
Indien de docente niet in staat is een les te verzorgen, word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Deze les zal worden vervangen door een andere docent of op een ander moment kunnen worden ingehaald. Als dit niet lukt ontvang je voor de gemiste les restitutie van het cursusgeld. 

Beeld en/of geluidsopname
Kinderyoga hoeksewaard behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens de lessen en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een les door een deelnemer is alleen mogelijk na toestemming van de docent en andere deelnemers.

Klachten en geschillen
Kinderyoga Hoeksewaard zet zich in om van de lessen een succes te maken. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heb je een klacht, meldt dat dan aan Jolanda Molendijk persoonlijk of per ommegaande (per email of telefonisch). Kinderyoga Hoeksewaard doet er vervolgens alles aan om zo spoedig mogelijk tot een voor allen bevredigende oplossing te komen

Website
Alle informatie die op website staat, zoals het ontwerp, de afbeeldingen en logo’s, zijn eigendom van Jolanda Molendijk eigenaresses van Kinderyoga Hoeksewaard en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op deelnemers of andere mensen die toegang hebben tot deze site. De inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de deelnemer of gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van Kinderyoga Hoeksewaard.

Archieven
Categorieën
  • Geen categorieën

Allegiant is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies.

This theme is focused towards providing a complete showcase of your portfolio, sporting a full-page design that will surely wow your visitors.